Foresight Kaszubi 2050

Zagospodarowanie przestrzeni na Kaszubach

Image link

Celem opracowania jest analiza zagospodarowania przestrzeni na Kaszubach w ujęciu obecnym i perspektywicznym. Zagadnienie to jest bardzo szerokie zarówno ze względu na delimitację, tzn. znaczny powierzchniowo obszar Kaszub, ich zróżnicowanie przestrzenne (m.in. tereny położone nad morzem, jeziorami, tereny leśne i bory, ośrodki miejskie), jak i ze względu na liczne zjawiska przestrzenne intensywnie rozwijające się nie tylko w ostatnich latach (np. budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, rewitalizacja centrów miast, walka z chaosem reklamowanym), ale i ostatnich miesiącach (rozbudowa Trasy Kaszubskiej, inwestycja w OZE czy energię jądrową). Uwarunkowania te znacząco przekraczają objętość niniejszego opracowania i zostały zaledwie zarysowane tak, aby uchwycić to, co najistotniejsze i najbardziej aktualne. Przedstawiono więc przestrzeń przyrodniczą i kulturową Kaszub, będącą destynacją turystów skutkującą presją turystyczną. Dokonano także identyfikacji, znaczącej dla przestrzeni Kaszub, infrastruktury transportowej i technicznej. Analizie poddano również te instrumenty polityki przestrzennej gmin kaszubskich, które w zauważalny sposób wpływają na zagospodarowanie ich przestrzeni. Następnie, w oparciu o obszary funkcjonalne położone na terenie Kaszub, zauważono istotne trendy oraz ich mocne i słabe strony. One z kolei posłużyły do nakreślenia możliwych scenariuszy przyszłości, działań, które należy przedsięwziąć albo zaniechać dla dobra przestrzeni współczesnych Kaszub.