Ludzie etnotanku

Sławomir Łodziński

Image link

Sławomir Łodziński – socjolog, dr hab., profesor uczelniany Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego podstawowe zainteresowania badawcze to socjologia migracji i etniczności, a w szczególności zagadnienia wielokulturowości i polityki wobec mniejszości narodowych w Polsce. Jest autorem i współautorem publikacji na ten temat. Ostatnie publikacje to dwie publikacje książkowe: autorska monografia pt. Nazwy i granice etniczne. Dodatkowe nazwy miejscowości w językach mniejszości w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2021 oraz (współautorstwo wraz z Ewą Nowicką), Długie trwanie narodu. Społeczne wymiary polskości (1988-2021), Collegium Civitas, Warszawa 2021.