Foresight Kaszubi 2050

Aktywność ekonomiczna / przedsiębiorczość na Kaszubach

Image link

Poniższa analiza dotyczy przedsiębiorczości i aktywności ekonomicznej na Kaszubach. Zakres przedmiotowy obejmuje przedsiębiorczość rozumianą jako nasycenie lokalnych społeczności podmiotami gospodarczymi oraz dynamikę zmian w tym zakresie. Istotnym elementem charakterystyki jest nie tylko poziom i zmienność w czasie, ale także struktura przedsiębiorczości, pozwalająca na identyfikację specjalizacji, czy też mocnych stron gospodarki badanego obszaru. Kolejny segment analizy dotyczy zgeneralizowanych parametrów aktywności działalności gospodarczej w postaci nakładów inwestycyjnych i wartości majątku oraz produktywności. Podjęto także próbę identyfikacji powiązań podmiotów gospodarczych w postaci gron przedsiębiorczości i inteligentnych specjalizacji. Część analityczną zamykają trzy kwestie bardziej horyzontalne – atrakcyjność inwestycyjna, odporność na kryzysy oraz zdolność do utrzymania miejsc pracy i wynagrodzeń. Synteza uzyskanych wyników sporządzona została w formie wyzwań, możliwych reakcji i scenariuszy.

Zakres przestrzenny opracowania obejmuje siedem powiatów województwa pomorskiego – bytowski, chojnicki, kartuski, kościerski, lęborski, pucki i wejherowski. Trzy z nich graniczące z Trójmiastem (kartuski, pucki i wejherowski) określono mianem metropolitalnych, pozostałe zaś – niemetropolitalnych. Wymiar ten istotnie różnicuje znaczną część zagadnień poddanych analizie.