Dokumenty

Regulamin strony

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strona internetowa etnotank.pl prowadzona przez Instytut Kaszubski (dalej „Strona etnotank.pl”) może zbierać darowizny.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony etnotank.pl, a także prawa i obowiązki Instytutu Kaszubskiego oraz darczyńców. Regulamin jest integralną częścią umowy darowizny zawieranej z darczyńcą.

3. Właścicielem strony jest Instytut Kaszubski, wpisany do KRS pod numerem: 0000008682, o numerze NIP: 583-21-64-186 oraz REGON: 19130611000000, z siedzibą pod adresem: ul. Straganiarska 20-22, 80-837 Gdańsk, prowadzący działalność pod tym samym adresem, posługujący się dla potrzeb kontaktów z Darczyńcami adresem poczty elektronicznej kontakt@etnotank.pl.

4. Informacje o darowiznach dostępnych w na stronie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy darowizny w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 2 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:
Regulamin – niniejszy regulamin Strony etnotank.pl,
Instytut – właściciel Strony etnotank.pl,
Strona etnotank.pl – strona internetowa prowadzona przez Instytut pod adresem www: etnotank.pl,
Darowizna – oferta darowizny prezentowana na stronie internetowej Instytutu, możliwa do wpłacenia przez Darczyńcę,
Darczyńca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot zdolny do zawierania umów.

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do przeglądania Strony etnotank.pl, w tym przeglądania oferty darowizn, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Strony etnotank.pl, w tym przekazywania darowizny i przesyłania wiadomości przez formularz, niezbędne jest ponadto posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

2. Przeglądanie oferty darowizn nie wymaga rejestracji. Przekazywanie darowizny możliwe jest bez rejestracji po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację transakcji.

3. Zasady przechowywania przez Instytut plików cookies na urządzeniach Darczyńców, a także dostępu Instytutu do plików cookies określa Polityka prywatności.

§ 4 KWOTY DAROWIZNY ORAZ OPŁATY NALEŻNE ZA PRZEKAZANIE DAROWIZNY

1. Wszystkie kwoty podane na Stronie etnotank.pl:
• wyrażone są w złotych polskich;
• nie zawierają kosztów płatności, które to koszty zależą od wybranego przez Darczyńcę sposobu płatności za Darowiznę i podawane są w momencie dokonania przez Darczyńcę wyboru płatności w formularzu płatności.

2. Instytut zastrzega sobie prawo do zmiany kwot Darowizn podanych na Stronie etnotank.pl w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, że kwota Darowizny podana na stronie etnotank.pl w chwili złożenia zamówienia będzie kwotą transakcji.

3. W przypadku wybrania Darowizny z opcją „dowolna kwota”, kwota darowizny będzie uzależniona od woli Darczyńcy.

§ 5 SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Na Stronie etnotnank.pl stosowane są następujące sposoby płatności:
• przelew na rachunek bankowy Instytutu o nr: 96 1090 1098 0000 0000 0903 5046 w Banku Santander oddział w Gdańsku;
• system płatności elektronicznych Przelewy24.

2. Nie ustala się terminu płatności, ponieważ darowizna jest sprawą dobrowolną.

3. Za datę wpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Instytutu.

§ 6 WARUNKI PRZEKAZANA DAROWIZNY I ZAWARCIE UMOWY DAROWIZNY

1. Klient, przechodząc do systemu płatności Przelewy24, potwierdza tym samym, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności.

2. Darowizny można wpłacać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

3. Darczyńca wpłaca darowiznę poprzez:
• wybór jednej predefiniowanej kwoty lub wybór przycisku „dowolna kwota”;
• prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza płatności udostępnianego przez Instytut za pośrednictwem Przelewy24;
• wysłanie formularza płatności w formie elektronicznej ze Strony etnotank.pl, poprzez naciśnięcie przycisku „Zapłać z Przelewy24”.

4. Alternatywą przekazania darowizny jest jej wpłata na rachunek bankowy wskazany w § 5 ust. 1.

5. Niezwłocznie po dokonaniu płatności na adres poczty elektronicznej Darczyńcy, podany w formularzu płatności, przesłany zostanie e-mail potwierdzający dokonanie płatności.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celów związanych ze świadczeniem usług elektronicznych (korzystanie z formularza kontaktowego) lub realizacją przekazania Darowizny do Instytutu.

2. Instytut jest zobowiązany do ochrony posiadanych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Wszelkie szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności.

§ 8 PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE

1. Wszelkie treści zamieszczane na Stronie etnotank.pl, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są własnością Instytutu, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

2. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody Instytutu mogą być używane jedynie do osobistego użytku, w szczególności nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób, powielane, zmieniane itp. bez pisemnej zgody Instytutu.

3. Bezprawne użycie logo i nazwy Instytutu lub Strony etnotank.pl jest niedozwolone.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów darowizny między Instytutem a Darczyńcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Ewentualne spory powstałe między Darczyńcą a Instytutem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Instytutu.

3. Instytut dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Strony etnotank.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Instytut nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Strony etnotank.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy strony.

4. Z obowiązującym Regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na Stronie etnotank.pl. Instytutowi przysługuje prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. O treści zmian Regulaminu każdy Darczyńca zostanie poinformowany przez umieszczenie na Stronie etnotank.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, co najmniej 10 dni przed wejściem zmian w życie.

5. Do darowizn przekazanych w okresie obowiązywania poprzedniego Regulaminu stosuje się przepisy Regulaminu obowiązującego w chwili przekazywania darowizny.