Ludzie etnotanku

Ewa Michna

Image link

dr hab. Ewa Michna – prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, socjolożka, pracuje w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień stosunków etnicznych, mniejszości narodowych i etnicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, polityki tożsamości i walki o uznanie bezpaństwowych grup etnicznych. Przygląda się zachodzącym w tych grupach procesom tożsamościowym, językowym, a także wykorzystywaniu etnicznej przeszłości w konstruowaniu grupowych granic. Od lat prowadzi badania liderów etnicznych grup walczących o uznanie: Łemków i Ślązaków w Polsce, Rusinów Karpackich w Słowacji i Ukrainie. Jest autorką dwóch monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych. W roku 2017 stypendystka The Chair for Ukrainian Studies na Uniwersytecie w Toronto. Członkini krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych: Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Memory Studies Association, Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies, European Association of Social Anthropologists. Od 2010 r. niezależny ekspert strony mniejszościowej w komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, działającej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.