Foresight Kaszubi 2050

Kaszubi w obliczu wyzwań demograficznych

Image link

W dobie silnej modernizacji i intensywnych procesów społecznych diagnoza trendów demograficznych i poszukiwanie rozwiązań głównych problemów w tymże zakresie stanowi istotny cel badań. Ludność jest nie tylko najważniejszym czynnikiem rozwoju na danym terenie, ale także składową kształtującą badaną przestrzeń w znaczeniu gospodarczym, społecznym, kulturowym i fizycznym (Szmytkowska, 2008). Z tego też powodu pożądana jest wiedza na temat zachodzących tendencji demograficznych, jak również prognoz ludnościowych. Pozwoli bowiem nie tylko poprawić jakość życia mieszkańców, ale również zapobiegać szeregu negatywnych procesów (Cicharska, 2019).

Województwo pomorskie stanowi obszar o wysokim potencjale rzutującym na sytuację socjoekonomiczną regionu. Od początku przemian ustrojowych i gospodarczych w Polsce notowany jest, pomimo iż nieznaczny, to systematyczny wzrost liczby ludności. Już w połowie lat 90. stan liczebny mieszkańców województwa wynosił prawie 2,2 mln, aby w 2021 roku przekroczyć 2,3 mln (ryc. 1). Można zatem uznać, iż sytuacja pod tym względem jest niezwykle stabilna i korzystna na tle wielu innych regionów kraju (Demograficzne tsunami, 2011; Marczewski, 2022).